ฝ่ายสินไหม และการเคลม

ทีมงานตัวแทนมีความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี โดยมีปณิธานที่ว่า ลูกค้าทำประกันชีวิตเพื่อต้องการได้รับความคุ้มครอง  เพื่อให้ชีวิตดีขึ้นและมีความมั่นคง ดังนั้นเราจึงพยายามที่จะให้บริการในการเรียกร้องสินไหมจากลูกค้าด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ จริงใจ และรวดเร็วที่สุด

เรียกร้องสินไหม

ตารางสรุปเอกสารสำหรับการเรียกร้องสินไหม
** เอกสารทุกฉบับต้องกรอกรายละเอียดและลงนามให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณา***
การเรียกร้องสินไหม
เอกสารประกอบการเรียกร้อง
กรณีมรณกรรม
 1. กรมธรรม์ประกันภัยของผู้เอาประกันภัย และใบเรียกร้องสินไหมมรณกรรม (ทั้งชุด) กรอกข้อมูลทุกหน้า พร้อมลงรายละเอียดและลงลายมือชื่อผู้รับประโยชน์ทุกคน
 2. สำเนามรณบัตร ที่มีการจำหน่าย “ตาย”
 3. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย และผู้รับผลประโยชน์(ฉบับรับรองสำเนา)
 4. สำเนาทะเบียนบ้านผู้เอาประกันภัย ที่มีการการจำหน่าย และผู้รับผลประโยชน์ ทุกคน (ฉบับรับรองสำเนา)
 5. ใบยินยอมของผู้รับผลประโยชน์ หรือทายาทในการเปิดเผยประวัติ

*** กรณีเสียชีวิต โดยอุบัติเหตุ หรือตายผิดธรรมชาติ ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

      – สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ(ทั้งข้อรับแจ้งและข้อกลับจากตรวจการเกิดเหตุ)
      – สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ
      – รูปถ่ายและแผนที่การเกิดเหตุ (ถ้ามี)
      – เอกสารอื่น เช่น ข่าวจากสื่อต่างๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ

 • กรอกรายละเอียดในใบเรียกร้องค่าสินไหมมรณกรรม พร้อมกับลงนามโดยผู้รับผลประโยชน์ หากมีผู้รับประโยชน์ มากกว่า 1 คน ผู้รับประโยชน์ทุกคนต้องลงชื่อเรียกร้องให้ครบทุกคน โดยจะใช้ใบเรียกร้องสินไหมมรณกรรมใบเดียวกัน หรือแยกก็ได้
สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติและค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ ได้แก่ ADD, AI, AME, ME
 1. แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมกรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยที่ลงนามโดยผู้เอาประกันภัย
 2. ใบรายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษาตามแบบฟอร์มของบริษัท
 3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกัน(ฉบับรับรองสำเนาถูกต้อง)
 4. สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจ(กรณีถูกทำร้ายร่างกาย)
 5. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับและใบหน้างบสรุปรายการค่ารักษาพยาบาล(กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ)
 6. กรณีสูญเสียอวัยวะ แนบ ฟิล์ม เอ็กซเรย์(X-Ray)หรือการตรวจพิเศษอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมผลอ่านฟิล์ม
 7. ภาพถ่ายปัจจุบัน กรณีมีภาวะทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรจากอุบัติเหตุ
 8. ใบตรวจร่างกายตามแบบฟอร์มบริษัท กรณีมีภาวะทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรจากอุบัติเหตุ
สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลสุขภาพ H&S, OPD
 1. แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมกรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยที่ลงนามโดยผู้เอาประกันภัย
 2. ใบรายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษาตามแบบฟอร์มของบริษัท
 3. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และใบสรุปรายการค่ารักษาพยาบาล
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกัน(ฉบับรับรองสำเนาถูกต้อง)
สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวัน HB
 1. แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมกรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยที่ลงนามโดยผู้เอาประกันภัย
 2. ใบรายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษาตามแบบฟอร์มของบริษัท
 3. สำเนาใบเสร็จรับเงิน และใบหน้างบสรุปรายการค่ารักษาพยาบาลที่แสดงจำนวนวันที่นอนโรงพยาบาล
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกัน(ฉบับรับรองสำเนาถูกต้อง)
สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ชำระเบี้ยประกันภัย WP ,PB
 1. แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมกรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยที่ลงนามโดยผู้เอาประกันภัย หรือ ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย
 2. ใบรายงานแพทย์ตามแบบฟอร์มบริษัท หรือประวัติการรักษาจากโรงพยาบาล
 3. กรณีผู้เอาประกันภัย/ผู้ชำระเบี้ยประกันภัยเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ต้องส่งแบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมกรณีทุพพลภาพที่ลงนามโดยแพทย์ผู้ตรวจร่างกาย
 4. สำเนามรณบัตรกรณีผู้ชำระเบี้ยประกันประกันภัยเสียชีวิต
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวผู้ชำระเบี้ยประกันภัย
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกัน(ฉบับรับรองสำเนาถูกต้อง)
สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรง DD, Lady Care,Cancer Focus
 1. แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมกรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยที่ลงนามโดยผู้เอาประกันภัย
 2. ใบรายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษาตามแบบฟอร์มของบริษัท และหรือประวัติการรักษา
 3. เอกสารทางการแพทย์ที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยโรค เช่น รายงายผลการตรวจชิ้นเนื้อ(Pathology Report) หรือผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพิเศษ
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกัน(ฉบับรับรองสำเนาถูกต้อง)
หมายเหตุ
 1. กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เยาว์และยังไม่มีบัตรประชาชน ให้ส่งหลักฐานสำเนาสูติบัตรและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
 2. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อนามสกุล ต้องส่งหลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อ สกุล ด้วย
 3. กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร หรือเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง ต้องแจ้งให้บริษัท ฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 14 วันนับแต่เกิดเหตุ
 4. กรณีเรียกร้องสินไหมเกี่ยวกับการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ ต้องส่งหลักฐานให้กับบริษัท ฯ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล/สถานพยาบาล
 5. เอกสารประกอบอื่นๆ เพิ่มเติม สามารถศึกษาได้จากตารางสรุปด้านล่างนี้
 6. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสินไหมได้ที่ www.samsunglife.co.th
 7. บริษัท ฯ สงวนสิทธิในการขอเอกสารเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา
 8. เพื่อความสะดวกในการดำเนินการจ่ายสินไหม กรุณาเลือกใช้วิธีการโอนเงินเข้าบัญชี โดยแนบสำเนาหน้าบัญชีธนาคารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกันด้วย
ระยะเวลาดำเนินการพิจารณาสินไหม
 • บริษัท ฯ จะดำเนินการจ่ายสินไหมภายใน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัท ฯ ได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาสินไหมครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้หากมีข้อขัดข้องในการพิจารณา บริษัท ฯ จะมีจดหมายแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ทราบ เพื่อขอขยายระยะเวลาความคุ้มครองตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์
ช่องทางการเรียกร้องสินไหม
 • บมจ. ซัมซุง ประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ (ฝ่ายสินไหม)
  2922/222-227 อาคารชาญอิสระ 2 ชั้น 15 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
  โทรศัพท์ 0 2308 2245 – 54 ต่อ 2 หรือ 0 2716 5180 โทรสาร 0 2092 7777 
  จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.

หมายเหตุ

 • กรณี Fax Claim จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 – 20.00 น. เสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30 – 17.00 น.

 

เอกสาร
ประเภทการเรียกร้อง
Death AI/ADD HS/OPD HB DD/Lady Care/Cancer Focus AME/PA PB/WP
(กรณีทุพพลภาพ)
แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมมรณกรรม x            
แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหม   x x x x x x
หนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล x            
ใบมรณบัตร x            
รายงานการสอบสวนสินไหมมรณกรรม x            
สำเนาหนังสือรับรองการทำประกัน
(กรณีเป็นแบบประกันคุ้มครองสินเชื่อ)
x            
สำเนาบัตรประจำตัวผู้เอาประกัน x x x x x x x
สำเนาบัตรประจำตัวผู้รับประโยชน์ x            
รายงานการผ่าพิสูจน์ศพ (หากมีการส่งศพตรวจ ) x            
รายงานการชันสูตรพลิกศพ x            
ใบบันทึกถ้อยคำของผู้รับประโยชน์ทุกคน x            
สำเนาใบบันทึกแจ้งความของทางตำรวจ x            
ใบสรุปสำนวนคดี x            
ใบสูติบัติ(กรณีเป็นเด็กและผู้เยาว์) x            
ใบคำสั่งศาล(ใช้ในกรณีที่มีการแต่งตั้งผู้อนุบาล/ผู้ปกครองผู้เยาว์) x            
เล่มกรมธรรม์ x            
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันที่มีการจำหน่ายตาย x            
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ทุกคน x            
หนังสือยินยอมเปิดเผยประวัติ (กรณีที่เสียชีวิตให้ลงนามโดยทายาทของผู้เอาประกัน) x            
หนังสือมอบอำนาจ              
หนังสือพิมพ์ (หากมี) x            
ใบรับรองแพทย์/ใบรายงานแพทย์ตามแบบฟอร์มบริษัท x x x x x x x
ประวัติการรักษา         x   x
ใบรายงานผลการตรวจทางพยาธิวิทยา(ใบรายงานผลการตรวจชิ้นเนื้อ)         x    
ฟิล์มเอ็กซเรย์หรือผลอ่าน(ถ้ามี)   x          
ใบสรุปรายการค่ารักษาพยาบาล(ถ้ามี)     x x   x  
ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ     x     x  
ใบรายงานการตรวจร่างกาย หรือรายงานความเห็นแพทย์ตามแบบฟอร์มบริษัท             x
สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร(กรณีให้โอนเงินค่าสินไหมเข้าบัญชีธนาคาร) x x x x x x  
หมายเหตุ

กรณีที่เรียกร้องสินไหม PB(ผู้ชำระเบี้ย)เสียชีวิต ส่งเอกสารเช่นเดียวกับการเรียกร้องสินไหมมรณกรรม

 

ติดต่อปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

วรพล รักปถพีสุวรรณ
วรพล รักปถพีสุวรรณConsultant Management worapon.sfc@gmail.com
Call 0868956562 Line tum.worapon

ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย (30 วัน - 65 ปี)
ประกันสุขภาพเด็ก (แรกเกิด 1 วัน - 5 ปี)
ประกันสุขภาพ (6 ปี - 65 ปี)

คุ้มครองสูง | ตลอดชีพ

ติดต่อเรา

เวลา : 09.00 - 17.30 จันทร์-เสาร์
โทร : 086-895-6562
eMail : worapon.sfc@gmail.com
ที่อยู่สำนักงาน : 2170 อาคารกรุงเทพ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 11 14 และ 15 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10510

line samsung financial consultant facebook samsung financial consultant youtube samsung financial consultant
© 2023 Legacy A Group | Samsung Financial Consultant. All Rights Reserved.
2170 อาคารบางกอกทาวเวอร์ ชั้นที่ 15 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10510
sfclife.com เป็นเว็บไซด์ของผู้อำนวยการตัวแทนประกันชีวิต คุณวรพล รักปถพีสุวรรณ บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) สังกัดกลุ่ม Legacy A
เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและให้บริการหลังการขายแก่ผู้เอาประกัน เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่กรมธรรม์ระบุ (นโยบายความเป็นส่วนตัว)