แจ้งข้อมูลสมัครประกัน

แบบฟอร์มสมัครนี้ เป็นเพียงการให้ข้อมูลเบี้องต้นแก่ตัวแทนประกันชีวิตเพื่อประกอบการพิจารณาขอเอาประกันกับ บมจ.ซัมซุงประกันชีวิต
ยังมิใช่การขอเอาประกันโดยสมบูรณ์ หากลูกค้าประสงค์ขอเอาประกันภัยให้ดำเนินการกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ตัวแทนจะดำเนินการติดต่อกลับภายหลังได้รับข้อมูลครบถ้วนเพื่อยืนยันตัวตน (KYC) และให้คำปรึกษาก่อนการเอาประกันภัย ลูกค้าจะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ เมื่อชำระเบี้ยประกันภัยและได้รับใบเงินชั่วคราว และได้รับการอนุมัติรับประกันจากทางบริษัทฯ เท่านั้น
Page 1 of 4
กรุณาระบุแบบประกัน
กรุณาระบุแบบประกัน

กรุณาระบุแบบประกัน

กรุณาระบุแบบประกัน

กรุณาระบุแบบประกัน

กรุณาระบุแบบประกัน

กรุณาระบุแบบประกัน

กรุณาระบุแบบประกัน

แจ้งข้อมูลสมัครประกัน

แบบฟอร์มสมัครนี้ เป็นการให้ข้อมูลแก่ตัวแทนประกันชีวิตเพื่อประกอบการพิจารณาขอเอาประกันกับ บมจ.ซัมซุงประกันชีวิต ตัวแทนจะดำเนินการติดต่อกลับเพื่อยืนยันตัวตน OTP / KYC และให้คำปรึกษาก่อนการทำประกันภัย ลูกค้าจะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์เมื่อชำระเบี้ยประกัน และต้องได้รับการอนุมัติรับประกันจากทางบริษัทฯ เท่านั้น

กรุณาระบุแบบประกัน
กรุณาระบุแบบประกัน
กรุณาระบุแบบประกัน

เตรียมรูป/เอกสารประกอบการทำประกัน ดังนี้

(แนบในขั้นตอนสุดท้าย)

 1. (ผู้ปกครอง) รูปถ่ายบัตรประชาชน 
 2. (ผู้ปกครอง) รูปเซลฟี่ถือบัตรประชาชน
 3. (ผู้ปกครอง) รูปหน้าบัญชีธนาคาร
 4. (ผู้เยาว์) รูปสูติบัตร
 5. (ผู้เยาว์) รูปถ่ายผู้เยาว์เต็มตัวเห็นหน้าชัดเจน
 6. (ผู้เยาว์) รูปถ่ายสมุดคู่มือสุขภาพ 3 หน้า
  (1) หน้ารายละเอียด
  (2) หน้าบันทึกน้ำหนักส่วนสูง
  (3) หน้าบันทึกรับวัคซีน

เตรียมรูป/เอกสารประกอบการทำประกัน ดังนี้

(แนบในขั้นตอนสุดท้าย)

 1. (ผู้ปกครอง) รูปถ่ายบัตรประชาชน 
 2. (ผู้ปกครอง) รูปเซลฟี่ถือบัตรประชาชน
 3. (ผู้ปกครอง) รูปหน้าบัญชีธนาคาร
 4. (ผู้เยาว์) รูปสูติบัตร
 5. (ผู้เยาว์) รูปถ่ายผู้เยาว์เต็มตัวเห็นหน้าชัดเจนถือสูติบัตร

เตรียมรูป/เอกสารประกอบการทำประกัน ดังนี้

(แนบในขั้นตอนสุดท้าย)

 1. (ผู้ปกครอง) รูปถ่ายบัตรประชาชน 
 2. (ผู้ปกครอง) รูปเซลฟี่ถือบัตรประชาชน
 3. (ผู้ปกครอง) รูปหน้าบัญชีธนาคาร
 4. (ผู้เยาว์) รูปบัตรประชน
 5. (ผู้เยาว์) รูปทะเบียนบ้าน
 6. (ผู้เยาว์) รูปถ่ายผู้เยาว์เต็มตัวเห็นหน้าชัดเจนถือบัตรประชาชน

เตรียมรูป/เอกสารประกอบการทำประกัน ดังนี้

(แนบในขั้นตอนสุดท้าย)

 1. รูปถ่ายบัตรประชาชน 
 2. รูปเซลฟี่ถือบัตรประชาชน
 3. รูปหน้าบัญชีธนาคาร
กรุณาระบุแบบประกัน
กรุณาระบุแบบประกัน

ในกรณีรายเดือน :
ผู้เอาประกันชำระ 1 งวด และต้องทำรายการหักบัญชีอัตโนมัต หรือหักบัตรเครดิตอัตโนมัติ รายการใดรายการหนึ่งตามต่อไปนี้

1. การหักบัญชีอัตโนมัติ ต้องทำรายการยินยอมหักบัญชีที่ตู้ ATM (บางธนาคารทำผ่าน Mobile App ได้ โปรดตรวจสอบกับตัวแทน) และถ่ายรูปสลิบให้ตัวแทนตามรายระเอียดต่อไปนี้
ดาวน์โหลด : คู่มือการทำรายการหักบัญชีอัตโนมัติ

2. การหักบัตรเครดิตอัตโนมัติ ให้ผู้เอาประกันกรอกและเซ็นแบบฟอร์มยิมยอมหักบัตรเครดิตนี้ และถ่ายรูปส่งให้ตัวแทน
ดาวน์โหลด : ใบยินยอมหักบัตรเครดิตอัตโนมัต

ทั้ง 2 รายการสามารถส่งให้ตัวแทนภายหลังสมัครนี้ได้

ในกรณีชำระเบี้ยประกันราย 3 เดือน :

เราจะส่ง QR ชำระเงิน / ลิ้งค์ชำระด้วยบัตรเครดิต และชำระเบี้ยเข้าบริษัทโดยตรงภายหลังส่งแบบฟอร์มสมัครนี้

ท่านสามารถชำระเบี้ยต่ออายุ และดูรายละเอียดกรมธรรม์ผ่าน APP Samsung Life Touch ได้

ดาวน์โหลด : Samsung Life Touch

ในกรณีชำระเบี้ยประกันราย 6 เดือน :

เราจะส่ง QR ชำระเงิน / ลิ้งค์ชำระด้วยบัตรเครดิต และชำระเบี้ยเข้าบริษัทโดยตรงภายหลังส่งแบบฟอร์มสมัครนี้

ท่านสามารถชำระเบี้ยต่ออายุ และดูรายละเอียดกรมธรรม์ผ่าน APP Samsung Life Touch ได้

ดาวน์โหลด : Samsung Life Touch

ในกรณีชำระเบี้ยประกันรายปี :

เราจะส่ง QR ชำระเงิน / ลิ้งค์ชำระด้วยบัตรเครดิต และชำระเบี้ยเข้าบริษัทโดยตรงภายหลังส่งแบบฟอร์มสมัครนี้

ท่านสามารถชำระเบี้ยต่ออายุ และดูรายละเอียดกรมธรรม์ผ่าน APP Samsung Life Touch ได้

ดาวน์โหลด : Samsung Life Touch

โปรดระบุชื่อ - นามสกุล ผู้ทำประกัน
วันเดือนปีเกิดเช่น 01/01/2564
ระบุเลขบัตรประชาชนผิด
โปรดระบุข้อมูลส่วนสูงให้ถูกต้อง
โปรดระบุข้อมูลน้ำหนักให้ถูกต้อง
โปรดระบุที่อยู่ปัจจุบัน
โปรดระบุเบอร์โทรศัพท์
โปรดระบุเบอร์ไลน์ไอดี
โปรดระบุ email address.
โปรดระบุอาชีพ
Invalid Input
คำเตือน ของสำนักงานกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ผู้ขอเอาประกันชีวิตต้องตอบคำถามตามความเป็นจริงทุกข้อ การปกปิดข้อเท็จจริงใดๆ อาจจะเป็นสาเหตุให้บริษัทผู้รับประกันชีวิตปฎิเสธไม่จ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน ตามสัญญาประกันชีวิตตามประมวลกฏหมายแพ่ง และพาณิชญ์มาตรา 865

คำถามทั่วไป เกี่ยวกับผู้ขอเอาประกันภัย

---------------------------------------------------

โปรดระบุ
โปรดระบุ
โปรดระบุ
โปรดระบุ
โปรดระบุ
โปรดระบุ
คำถามเกี่ยวกับการเจ็บป่วย หรือการรักษาของผู้ขอเอาประกันภัย

---------------------------------------------------

โปรดระบุ
โปรดระบุ
โปรดระบุ
โปรดระบุ
โปรดระบุ
โปรดระบุ
โปรดระบุ
โปรดระบุ
โปรดระบุ
โปรดระบุ
โปรดระบุ
โปรดระบุ
การรับรองสถานะและคำยินยอมและตกลงเพื่อปฎิบัติตามกฏหมาย Foreign Account Tax Compliance Act ของประเทศสหรัฐอเมริกา (กฏหมาย FATCA)
โปรดระบุ
โปรดระบุ
โปรดระบุ
โปรดระบุ
การให้ความยินยอมในการส่งและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการขอเอาประกันภัย เพื่อใช้สิทธิ์ขอยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฏหมายว่าด้วยภาษีอากร
โปรดระบุ

 แนบเอกสารของผู้ขอเอาประกัน

 1. รูปถ่ายบัตรประชาชน
 2. รูปเซลฟี่ถือบัตรประชาชน 
 3. รูปหน้าบัญชีธนาคาร

 แนบเอกสารของผู้ปกครอง / ผู้ชำระเบี้ย

 1. (ผู้ปกครอง) รูปถ่ายบัตรประชาชน 
 2. (ผู้ปกครอง) รูปเซลฟี่ถือบัตรประชาชน
 3. (ผู้ปกครอง) รูปหน้าบัญชีธนาคาร

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input


แนบเอกสาร ของผู้เยาว์ อายุ 1 วันถึง 2 ปี

 1. (ผู้เยาว์) รูปสูติบัตร
 2. (ผู้เยาว์) รูปถ่ายผู้เยาว์เต็มตัวเห็นหน้าชัดเจน
 3. (ผู้เยาว์) รูปถ่ายสมุดคู่มือสุขภาพ 3 หน้า
  (1) หน้ารายละเอียด
  (2) หน้าบันทึกน้ำหนักส่วนสูง
  (3) หน้าบันทึกรับวัคซีน


แนบเอกสาร ของผู้เยาว์ อายุ 3 ปี - 6 ปี

 1. (ผู้เยาว์) รูปสูติบัตร
 2. (ผู้เยาว์) รูปถ่ายผู้เยาว์เต็มตัวเห็นหน้าชัดเจนถือสูติบัตร


แนบเอกสาร ของผู้เยาว์ อายุ 7 ปี - 19 ปี

 1. (ผู้เยาว์) รูปบัตรประชาชน
 2. (ผู้เยาว์) รูปทะเบียนบ้าน
 3. (ผู้เยาว์) รูปถ่ายเต็มตัวเห็นหน้าชัดเจนถือถือบัตรประชาชน

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
กรุณายอมรับเงื่อนไขข้อตกลงคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ติดต่อปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

วรพล รักปถพีสุวรรณ
วรพล รักปถพีสุวรรณConsultant Management worapon.sfc@gmail.com
Call 0868956562 Line tum.worapon

ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย (30 วัน - 65 ปี)
ประกันสุขภาพเด็ก (แรกเกิด 1 วัน - 5 ปี)
ประกันสุขภาพ (6 ปี - 65 ปี)

คุ้มครองสูง | ตลอดชีพ

ติดต่อเรา

เวลา : 09.00 - 17.30 จันทร์-เสาร์
โทร : 086-895-6562
eMail : worapon.sfc@gmail.com
ที่อยู่สำนักงาน : 2170 อาคารกรุงเทพ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 11 14 และ 15 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10510

line samsung financial consultant facebook samsung financial consultant youtube samsung financial consultant
© 2023 Legacy A Group | Samsung Financial Consultant. All Rights Reserved.
2170 อาคารบางกอกทาวเวอร์ ชั้นที่ 15 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10510
sfclife.com เป็นเว็บไซด์ของผู้อำนวยการตัวแทนประกันชีวิต คุณวรพล รักปถพีสุวรรณ บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) สังกัดกลุ่ม Legacy A
เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและให้บริการหลังการขายแก่ผู้เอาประกัน เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่กรมธรรม์ระบุ (นโยบายความเป็นส่วนตัว)