ประกันโรคร้ายแรง

คุ้มครองชีวิตและ 50 โรคร้ายแรง


แพ็คเกจประกันโรคร้ายคุ้มครองการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุดมากถึง 50 โรค หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการเสียชีวิตทุกกรณี คุ้มครอง 15 ปี ชำระเบี้ย 15 ปี เบี้ยประกันถูกที่สุด รับตั้งแต่อายุ 20-55 ปี ต่ออายุได้ถึง 70 ปี 

เช็คเบี้ยประกัน

และสมัครออนไลน์ได้ทันที

 

Page 1 of 4
กรุณาระบุแบบประกัน
กรุณาระบุแบบประกัน

กรุณาระบุแบบประกัน

กรุณาระบุแบบประกัน

กรุณาระบุแบบประกัน

กรุณาระบุแบบประกัน

กรุณาระบุแบบประกัน

กรุณาระบุแบบประกัน

แจ้งข้อมูลสมัครประกัน

แบบฟอร์มสมัครนี้ เป็นการให้ข้อมูลแก่ตัวแทนประกันชีวิตเพื่อประกอบการพิจารณาขอเอาประกันกับ บมจ.ซัมซุงประกันชีวิต ตัวแทนจะดำเนินการติดต่อกลับเพื่อยืนยันตัวตน OTP / KYC และให้คำปรึกษาก่อนการทำประกันภัย ลูกค้าจะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์เมื่อชำระเบี้ยประกัน และต้องได้รับการอนุมัติรับประกันจากทางบริษัทฯ เท่านั้น

กรุณาระบุแบบประกัน
กรุณาระบุแบบประกัน
กรุณาระบุแบบประกัน

เตรียมรูป/เอกสารประกอบการทำประกัน ดังนี้

(แนบในขั้นตอนสุดท้าย)

 1. (ผู้ปกครอง) รูปถ่ายบัตรประชาชน 
 2. (ผู้ปกครอง) รูปเซลฟี่ถือบัตรประชาชน
 3. (ผู้ปกครอง) รูปหน้าบัญชีธนาคาร
 4. (ผู้เยาว์) รูปสูติบัตร
 5. (ผู้เยาว์) รูปถ่ายผู้เยาว์เต็มตัวเห็นหน้าชัดเจน
 6. (ผู้เยาว์) รูปถ่ายสมุดคู่มือสุขภาพ 3 หน้า
  (1) หน้ารายละเอียด
  (2) หน้าบันทึกน้ำหนักส่วนสูง
  (3) หน้าบันทึกรับวัคซีน

เตรียมรูป/เอกสารประกอบการทำประกัน ดังนี้

(แนบในขั้นตอนสุดท้าย)

 1. (ผู้ปกครอง) รูปถ่ายบัตรประชาชน 
 2. (ผู้ปกครอง) รูปเซลฟี่ถือบัตรประชาชน
 3. (ผู้ปกครอง) รูปหน้าบัญชีธนาคาร
 4. (ผู้เยาว์) รูปสูติบัตร
 5. (ผู้เยาว์) รูปถ่ายผู้เยาว์เต็มตัวเห็นหน้าชัดเจนถือสูติบัตร

เตรียมรูป/เอกสารประกอบการทำประกัน ดังนี้

(แนบในขั้นตอนสุดท้าย)

 1. (ผู้ปกครอง) รูปถ่ายบัตรประชาชน 
 2. (ผู้ปกครอง) รูปเซลฟี่ถือบัตรประชาชน
 3. (ผู้ปกครอง) รูปหน้าบัญชีธนาคาร
 4. (ผู้เยาว์) รูปบัตรประชน
 5. (ผู้เยาว์) รูปทะเบียนบ้าน
 6. (ผู้เยาว์) รูปถ่ายผู้เยาว์เต็มตัวเห็นหน้าชัดเจนถือบัตรประชาชน

เตรียมรูป/เอกสารประกอบการทำประกัน ดังนี้

(แนบในขั้นตอนสุดท้าย)

 1. รูปถ่ายบัตรประชาชน 
 2. รูปเซลฟี่ถือบัตรประชาชน
 3. รูปหน้าบัญชีธนาคาร
กรุณาระบุแบบประกัน
กรุณาระบุแบบประกัน

ในกรณีรายเดือน :
ผู้เอาประกันชำระ 1 งวด และต้องทำรายการหักบัญชีอัตโนมัต หรือหักบัตรเครดิตอัตโนมัติ รายการใดรายการหนึ่งตามต่อไปนี้

1. การหักบัญชีอัตโนมัติ ต้องทำรายการยินยอมหักบัญชีที่ตู้ ATM (บางธนาคารทำผ่าน Mobile App ได้ โปรดตรวจสอบกับตัวแทน) และถ่ายรูปสลิบให้ตัวแทนตามรายระเอียดต่อไปนี้
ดาวน์โหลด : คู่มือการทำรายการหักบัญชีอัตโนมัติ

2. การหักบัตรเครดิตอัตโนมัติ ให้ผู้เอาประกันกรอกและเซ็นแบบฟอร์มยิมยอมหักบัตรเครดิตนี้ และถ่ายรูปส่งให้ตัวแทน
ดาวน์โหลด : ใบยินยอมหักบัตรเครดิตอัตโนมัต

ทั้ง 2 รายการสามารถส่งให้ตัวแทนภายหลังสมัครนี้ได้

ในกรณีชำระเบี้ยประกันราย 3 เดือน :

เราจะส่ง QR ชำระเงิน / ลิ้งค์ชำระด้วยบัตรเครดิต และชำระเบี้ยเข้าบริษัทโดยตรงภายหลังส่งแบบฟอร์มสมัครนี้

ท่านสามารถชำระเบี้ยต่ออายุ และดูรายละเอียดกรมธรรม์ผ่าน APP Samsung Life Touch ได้

ดาวน์โหลด : Samsung Life Touch

ในกรณีชำระเบี้ยประกันราย 6 เดือน :

เราจะส่ง QR ชำระเงิน / ลิ้งค์ชำระด้วยบัตรเครดิต และชำระเบี้ยเข้าบริษัทโดยตรงภายหลังส่งแบบฟอร์มสมัครนี้

ท่านสามารถชำระเบี้ยต่ออายุ และดูรายละเอียดกรมธรรม์ผ่าน APP Samsung Life Touch ได้

ดาวน์โหลด : Samsung Life Touch

ในกรณีชำระเบี้ยประกันรายปี :

เราจะส่ง QR ชำระเงิน / ลิ้งค์ชำระด้วยบัตรเครดิต และชำระเบี้ยเข้าบริษัทโดยตรงภายหลังส่งแบบฟอร์มสมัครนี้

ท่านสามารถชำระเบี้ยต่ออายุ และดูรายละเอียดกรมธรรม์ผ่าน APP Samsung Life Touch ได้

ดาวน์โหลด : Samsung Life Touch

โปรดระบุชื่อ - นามสกุล ผู้ทำประกัน
วันเดือนปีเกิดเช่น 01/01/2564
ระบุเลขบัตรประชาชนผิด
โปรดระบุข้อมูลส่วนสูงให้ถูกต้อง
โปรดระบุข้อมูลน้ำหนักให้ถูกต้อง
โปรดระบุที่อยู่ปัจจุบัน
โปรดระบุเบอร์โทรศัพท์
โปรดระบุเบอร์ไลน์ไอดี
โปรดระบุ email address.
โปรดระบุอาชีพ
Invalid Input
คำเตือน ของสำนักงานกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ผู้ขอเอาประกันชีวิตต้องตอบคำถามตามความเป็นจริงทุกข้อ การปกปิดข้อเท็จจริงใดๆ อาจจะเป็นสาเหตุให้บริษัทผู้รับประกันชีวิตปฎิเสธไม่จ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน ตามสัญญาประกันชีวิตตามประมวลกฏหมายแพ่ง และพาณิชญ์มาตรา 865

คำถามทั่วไป เกี่ยวกับผู้ขอเอาประกันภัย

---------------------------------------------------

โปรดระบุ
โปรดระบุ
โปรดระบุ
โปรดระบุ
โปรดระบุ
โปรดระบุ
คำถามเกี่ยวกับการเจ็บป่วย หรือการรักษาของผู้ขอเอาประกันภัย

---------------------------------------------------

โปรดระบุ
โปรดระบุ
โปรดระบุ
โปรดระบุ
โปรดระบุ
โปรดระบุ
โปรดระบุ
โปรดระบุ
โปรดระบุ
โปรดระบุ
โปรดระบุ
โปรดระบุ
การรับรองสถานะและคำยินยอมและตกลงเพื่อปฎิบัติตามกฏหมาย Foreign Account Tax Compliance Act ของประเทศสหรัฐอเมริกา (กฏหมาย FATCA)
โปรดระบุ
โปรดระบุ
โปรดระบุ
โปรดระบุ
การให้ความยินยอมในการส่งและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการขอเอาประกันภัย เพื่อใช้สิทธิ์ขอยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฏหมายว่าด้วยภาษีอากร
โปรดระบุ

 แนบเอกสารของผู้ขอเอาประกัน

 1. รูปถ่ายบัตรประชาชน
 2. รูปเซลฟี่ถือบัตรประชาชน 
 3. รูปหน้าบัญชีธนาคาร

 แนบเอกสารของผู้ปกครอง / ผู้ชำระเบี้ย

 1. (ผู้ปกครอง) รูปถ่ายบัตรประชาชน 
 2. (ผู้ปกครอง) รูปเซลฟี่ถือบัตรประชาชน
 3. (ผู้ปกครอง) รูปหน้าบัญชีธนาคาร

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input


แนบเอกสาร ของผู้เยาว์ อายุ 1 วันถึง 2 ปี

 1. (ผู้เยาว์) รูปสูติบัตร
 2. (ผู้เยาว์) รูปถ่ายผู้เยาว์เต็มตัวเห็นหน้าชัดเจน
 3. (ผู้เยาว์) รูปถ่ายสมุดคู่มือสุขภาพ 3 หน้า
  (1) หน้ารายละเอียด
  (2) หน้าบันทึกน้ำหนักส่วนสูง
  (3) หน้าบันทึกรับวัคซีน


แนบเอกสาร ของผู้เยาว์ อายุ 3 ปี - 6 ปี

 1. (ผู้เยาว์) รูปสูติบัตร
 2. (ผู้เยาว์) รูปถ่ายผู้เยาว์เต็มตัวเห็นหน้าชัดเจนถือสูติบัตร


แนบเอกสาร ของผู้เยาว์ อายุ 7 ปี - 19 ปี

 1. (ผู้เยาว์) รูปบัตรประชาชน
 2. (ผู้เยาว์) รูปทะเบียนบ้าน
 3. (ผู้เยาว์) รูปถ่ายเต็มตัวเห็นหน้าชัดเจนถือถือบัตรประชาชน

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
กรุณายอมรับเงื่อนไขข้อตกลงคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เอกสารประกอบการสมัคร
 • อายุ 0-2 ปี
  - (ผู้ปกครอง) รูปบัตรประชาชน 
  - (ผู้ปกครอง) รูปหน้าบัญชีธนาคาร
  - (ผู้ปกครอง) รูปเซลฟี่ ถือบัตรประชาชน
  - (ผู้เยาว์) รูปสูติบัตร
  - (ผู้เยาว์) รูปถ่ายผู้เยาว์เห็นหน้าชัดเจน
  - (ผู้เยาว์) คู่มือสุขภาพเด็ก 1)หน้ารายละเอียด 2)หน้าน้ำหนักส่วนสูง3) หน้าบันทึกรับวัคซีน

 • อายุ 3-6 ปี
  - (ผู้ปกครอง) รูปบัตรประชาชน
  - (ผู้ปกครอง) รูปเซลฟี่ ถือบัตรประชาชน
  - (ผู้ปกครอง) รูปหน้าบัญชีธนาคาร
  - (ผู้เยาว์) รูปสูติบัตร
  - (ผู้เยาว์) รูปถ่ายผู้เยาว์เห็นหน้าชัดเจน วางคู่สูติบัตร หรือถือสูติบัตร

 • อายุ 7-19 ปี
  - (ผู้ปกครอง) รูปบัตรประชาชน
  - (ผู้ปกครอง) รูปเซลฟี่ ถือบัตรประชาชน
  - (ผู้ปกครอง) รูปหน้าบัญชีธนาคาร
  - (ผู้เยาว์) รูปบัตรประชาชน (ถ้ายังไม่ได้ทำบัตรใช้สูติบัตร)
  - (ผู้เยาว์) รูปเซลฟี่ ถือบัตรประชาชน (ถ้ายังไม่ได้ทำถือสูติบัตร)

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
  - รูปบัตรประชาชน
  - รูปเซลฟี่ ถือบัตรประชาชน
  - รูปหน้าบัญชีธนาคาร

ติดต่อปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

วรพล รักปถพีสุวรรณ
วรพล รักปถพีสุวรรณConsultant Management worapon.sfc@gmail.com
Call 0868956562 Line tum.worapon

ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย (30 วัน - 65 ปี)
ประกันสุขภาพเด็ก (แรกเกิด 1 วัน - 5 ปี)
ประกันสุขภาพ (6 ปี - 65 ปี)

คุ้มครองสูง | ตลอดชีพ

ติดต่อเรา

เวลา : 09.00 - 17.30 จันทร์-เสาร์
โทร : 086-895-6562
eMail : worapon.sfc@gmail.com
ที่อยู่สำนักงาน : 2170 อาคารกรุงเทพ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 11 14 และ 15 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10510

line samsung financial consultant facebook samsung financial consultant youtube samsung financial consultant
© 2023 Legacy A Group | Samsung Financial Consultant. All Rights Reserved.
2170 อาคารบางกอกทาวเวอร์ ชั้นที่ 15 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10510
sfclife.com เป็นเว็บไซด์ของผู้อำนวยการตัวแทนประกันชีวิต คุณวรพล รักปถพีสุวรรณ บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) สังกัดกลุ่ม Legacy A
เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและให้บริการหลังการขายแก่ผู้เอาประกัน เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่กรมธรรม์ระบุ (นโยบายความเป็นส่วนตัว)